هفت بنای تاریخی استان مرکزی آماده شرکت در مزایده مرمت و احیا


مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: ۷ بنای تاریخی ااین استان آماده مزایده واگذاری از طریق «صندوق توسعه صنایع دستی و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی» است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4071797/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7