هفت بنای شاخص شهرستان اردستان نیازمند مرمت اضطراری


هفت بنای شاخص و ثبتی شهرستان اردستان در استان اصفهان به مرمت اضطراری نیاز دارد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4071013/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C