همایش مبارزه با قاچاق میراث فرهنگی


همایش آموزشی مقابله با قاچاقِ آثار و اشیای فرهنگی – تاریخی، در موزه ملی ایران برگزار شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3793422/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C