همه بخش‌های دولت به گردشگری نگاه ویژه‌ای دارند/ حامی کسب و کارهای خرد هستیم


تهران- ایرنا- سخنگوی دولت گفت: حوزه گردشگری به دو یا سه بخش و یک دستگاه محدود نیست، همه بخش‌های دولت به این حوزه نگاه ویژه‌ای دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025881/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C