همکاری دانشگاه ها برای تدوین سند آمایشی درحوزه صنایع دستی

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواستار همکاری دانشگاه‌ها برای تدوین سند آمایشی استان‌ها در حوزه صنایع دستی شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4093626/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C