هنرمند بجنوردی سفر به ۱۲ کشور جهان را آغاز کرد


تهران- ایرنا- هنرمند استان خراسان شمالی سفر با خودروی شخصی به ١٢ کشور را برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، تاریخی و طبیعی کشورمان در مجامع بین المللی آغاز کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088075/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF