هوای اصفهان با ۱۲ ایستگاه خاموش ناسالم است

به گزارش خبرنگار ایمنا، کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان امروز _‌سه‌شنبه پانزدهم شهریورماه_ در ساعت منتهی به هشت صبح با قرارگرفتن روی شاخص ۱۱۴ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.


منبع: https://www.imna.ir/news/602822/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AAسنجش کیفیت هوا در ایستگاه رودکی با شاخص ۸۷ در وضعیت سالم (زرد) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های انقلاب، باهنر، کاوه، خرازی، فرشادی، رهنان، میرزاطاهر، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۳۰، استانداری اصفهان با شاخص ۱۱۵ و پروین با شاخص ۱۲۴ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر، سجزی و مبارکه است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرارگرفتن روی عدد ۶۰، سجزی با شاخص ۷۳ و مبارکه با شاخص ۸۴ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.