هوای اصفهان با ۱۴ ایستگاه خاموش بر مدار ناسالم و نارنجی است

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _یکشنبه بیست‌وچهارم مهرماه_ به شرح زیر است:

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.


منبع: https://www.imna.ir/news/612349/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه رودکی با شاخص ۵۵ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان، احمدآباد، انقلاب، رهنان، کاوه، میرزاطاهر، باهنر، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه، مبارکه و سجزی فعال نیست.

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه پروین با شاخص ۱۵۶ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۶۱ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.