هوای اصفهان با ۱۴ ایستگاه خاموش ناسالم ثبت شد

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه استانداری اصفهان با شاخص ۷۳ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های رودکی، رهنان، میرزاطاهر، انقلاب، کاوه، رودکی، باهنر، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر، مبارکه و سجزی است که شاخص کیفی هوای سجزی با شاخص ۷۹ و شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۸۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) و مبارکه با شاخص ۳۹ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/616576/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه احمدآباد با شاخص ۱۳۵ و پروین با شاخص ۱۰۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _پنجشنبه دوازدهم آبان‌ماه_ به شرح زیر است: