هوای اصفهان بر مدار قرمز، ناسالم برای عموم ثبت شد/ ۱۴ ایستگاه خاموش

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _شنبه چهاردهم آبان‌ماه_ به شرح زیر است:

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های رودکی، رهنان، میرزاطاهر، انقلاب، کاوه، رودکی، باهنر، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/616987/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر، مبارکه و سجزی است که شاخص کیفی هوای سجزی با شاخص ۶۳، شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۹۵ و مبارکه با شاخص ۹۴ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه احمدآباد با شاخص ۱۵۹، استانداری اصفهان با شاخص ۱۶۳ و پروین با شاخص ۱۵۴ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.