هوای اصفهان بر مدار نارنجی، ناسالم برای گروه‌های حساس است/۱۳ ایستگاه سنجش کیفی هوا خاموش

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان با شاخص ۱۲۱ و پروین با شاخص ۱۱۰ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _پنجشنبه پنجم آبان‌ماه_ به شرح زیر است:

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه رودکی با شاخص ۴۶ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های رهنان، میرزاطاهر، انقلاب، کاوه، رودکی، باهنر، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر، مبارکه و سجزی است که شاخص کیفی هوای سجزی با شاخص ۱۰۶ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۷۷ و مبارکه با شاخص ۷۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه احمدآباد با شاخص ۱۷۰ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/615080/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B3