هوای اصفهان بر مدار نارنجی/ ۱۴ ایستگاه سنجش کیفی هوا خاموش

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا مانند مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/624108/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _شنبه دوازدهم آذرماه_ به شرح زیر است:

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر، سجزی و مبارکه است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرار گرفتن روی عدد ۶۵، سجزی با شاخص ۸۸ و مبارکه با شاخص ۸۱ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا امروز در ساعت منتهی به ساعت ۱۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۴۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

کیفیت هوا در ایستگاه احمدآباد با شاخص ۱۳۴ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان، رودکی، انقلاب، کاوه، رهنان، میرزاطاهر، باهنر، فرشادی، فیض، خرازی، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه پروین با شاخص ۱۵۲ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.