هوای اصفهان ناسالم برای گروه‌های حساس/ ۸ ایستگاه سنجش خاموش است

ایستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۲۰، استانداری اصفهان با شاخص ۱۰۷، پروین با شاخص ۱۱۹، رودکی با شاخص ۱۱۷ و رهنان با شاخص ۱۱۳ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان امروز _یکشنبه سیزدهم شهریورماه_ در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرارگرفتن روی شاخص ۱۲۱ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است.

درحال‌حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به جز شهر اصفهان، شاهین‌شهر، سجزی و مبارکه است که شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر با قرارگرفتن روی عدد ۵۸، سجزی با شاخص ۶۸ و مبارکه با شاخص ۶۹ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه کاوه با شاخص ۱۹۶ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.


منبع: https://www.imna.ir/news/602178/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DB%B8-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AAدستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های انقلاب، باهنر، فرشادی، فیض، ورزشگاه میثاق، خواجو، باغ غدیر و دانشگاه فعال نیست.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه میرزا طاهر با شاخص ۷۲ در وضعیت سالم (زرد) است.