هوای ۵ شهر در کشور بر مدار نارنجی / کیفیت ۲۱ شهر سالم و پاک ثبت شد

بر این اساس، شرایط امروز کیفی هوای در کلان‌شهرهای اردبیل، ایلام، قزوین، گرگان و ساری، ثبت نشده است، به طوری که روز گذشته دوم اسفند، شهرهای اردبیل، ایلام، قزوین، گرگان و ساری، بدون داده ثبت شد.

به این ترتیب، دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های کلان‌شهرهای ارومیه با شاخص ۵۸، تهران با شاخص ۸۶، شهرکرد با شاخص ۵۶، مشهد با شاخص ۱۰۰، بجنورد با شاخص ۶۲، اهواز با شاخص ۷۱، زاهدان با شاخص ۵۲، شیراز با شاخص ۶۴، کرمانشاه با شاخص ۶۳، خرم‌آباد با شاخص ۷۳، اراک با شاخص ۷۹، همدان با شاخص ۶۳ و یزد با شاخص ۵۱، در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اگر نگاهی به روز گذشته و امروز _پنجشنبه سوم اسفند_ بیندازیم، می‌توانیم میزان و شدت آلودگی هوا که بر آسمان شهرهای مختلف گسترده شده است را به‌خوبی حس کنیم، از این‌رو خبرگزاری ایمنا به مقایسه شاخص کیفی هوا در شهرهای مختلف پرداخته است، بنابراین بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست، امروز هیچ‌کدام از شهرها در وضعیت خطرناک (قهوه‌ای)، بسیار ناسالم (بنفش) و ناسالم (قرمز) قرار ندارد.

بر این اساس، امروز سنجش کیفی هوای شهرهای تبریز با شاخص ۱۰۳، اصفهان با شاخص ۱۱۲، کرج با شاخص ۱۰۲، زنجان با شاخص ۱۰۶ و قم با شاخص ۱۰۱، در وضعیت هوای ناسالم (نارنجی) قرار دارد، اما روز گذشته شهرهای کرج، تهران، مشهد و قم در موقعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) درج شد.

لازم به یادآوری است که روز گذشته دوم اسفند، شهرهای تبریز، اصفهان، شهرکرد، بجنورد، اهواز، زنجان، سمنان، زاهدان، شیراز، کرمان، کرمانشاه، رشت، خرم‌آباد، اراک، بندرعباس، همدان و یزد در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار داشتند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/730274/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DB%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DB%B2%DB%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%AB%D8%A8%D8%AA

قابل توجه است که سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه شهرهای بوشهر با شاخص ۴۶، بیرجند با شاخص ۳۵، سمنان با شاخص ۳۶، سنندج با شاخص ۳۲، کرمان با شاخص ۴۱، یاسوج با شاخص ۴۷، رشت با شاخص ۳۲ و بندرعباس با شاخص ۴۸، در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد، اما روز گذشته کلان‌شهرهای ارومیه، بوشهر، بیرجند، سنندج و یاسوج در وضعیت پاک (سبز) بودند.

در نهایت بر اساس داده‌های موجود سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست و مقایسه شاخص کیفی هوا، امروز هیچ‌کدام از کلان‌شهرها در وضعیت خطرناک (قهوه‌ای)، بسیار ناسالم (بنفش) و ناسالم (قرمز) ثبت نشدند، اما پنج شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد ۱۳ کلان‌شهر سالم (زرد)، هشت شهر پاک (سبز) و پنج کلان‌شهر بدون داده ثبت شدند، در حالی که روز گذشته چهار شهر ناسالم (نارنجی)، تعداد ۱۷ کلان‌شهر سالم (زرد)، پنج شهر پاک (سبز) و پنج کلان‌شهر بدون داده درج شد.