هویت ملی ایرانیان در پرتو شاهنامه فردوسی بازسازی شد


مشهد-ایرنا- قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: هویت ملی ایرانیان در پرتو شاهنامه فردوسی بازسازی شد و این شاعر حماسی بیش از ۲ هزار بار از عنوان ایران در شاهنامه استفاده کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111431/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF