ورودی شهرهای کردستان برای استقبال از مسافران نوروزی ساماندهی شود


سنندج- ایرنا- مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان با بیان اینکه استان یکی از مقاصد اصلی گردشگران در سفرهای نوروزی است، گفت: ورودی شهرها برای استقبال از مسافران نوروزی ساماندهی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85012645/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C