ورود ۲ میلیون گردشگر داخلی و خارجی به منطقه مکران


۲ میلیون گردشگر داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۱ به منطقه مکران سفر کرده اند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3791166/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86