ورود ۵۰ هزار گردشگر چینی به ایران در ۷ ماه امسال


معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در هفت ماهه امسال، ۵۰ هزار گردشگر چینی وارد ایران شدند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4035167/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84