وزیر میراث فرهنگی: حماسه غزه انسجام گسترده‌ای در جهان ایجاد کرد
تهران – ایرنا – وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: حماسه غزه دستاورد های مهمی داشت؛ یک دستاورد مهم آن این است که انسجام و همگرایی گسترده‌ای در سطح جهانی ایجاد کرد و امروز دنیا همگرا شده است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85299031/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF