وضعیت آلودگی هوای تهران امروز جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ + شاخص به تفکیک مناطق

بر این اساس سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۹۹، باغستان شهریار با شاخص ۵۳، باقرشهر با شاخص ۶۷، پارک رازی با شاخص ۵۹، پاکدشت با شاخص ۸۰، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۶۰، دانشگاه تهران با شاخص ۵۹، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۵۳، دماوند با شاخص ۵۵، رباط‌کریم با شاخص ۵۷، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۶۰، در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شدند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/740098/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%87

همچنین ایستگاه‌های سلامت با شاخص ۸۳، شریف منطقه دو با شاخص ۵۵، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۵۴، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۵۷، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۷۰، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۸۰، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۷۱، فرمانداری شهرری با شاخص ۷۵، ملارد با شاخص ۵۴، منطقه ۱۵ با شاخص ۵۴، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۷۰، ورامین با شاخص ۵۹، در موقعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

به این ترتیب، دستگاه سنجش کیفیت هوا امروز در ایستگاه‌های آتی ساز با شاخص ۲۶، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۳۹، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۴۲، امام خمینی با شاخص ۲۵، پونک با شاخص ۴۱، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۲۳، تهران پارک شکوفه با شاخص ۴۰، چشمه با شاخص ۴۴، ژئوفیزیک با شاخص ۴۳، سرخه حصار با شاخص ۱۰، شهرداری منطقه دو با شاخص ۳۹، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۴۰، علم و صنعت با شاخص ۲۶، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۳۲، لواسانات با شاخص ۲۵، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۲۹ و وردآورد منطقه ۲۲ با شاخص ۴۹ در وضعیت هوای پاک (سبز) ثبت شدند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سنجش کیفیت هوا امروز _جمعه دهم فروردین_ در دستگاه سنجش کیفیت هوای ایستگاه‌های پاسداران با شاخص ۱۰۹، پیشوا با شاخص ۱۲۹، در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.