پایان مرمت آستان امامزادگان روستای وروان فراهان


عملیات مرمت آستان مبارک امامزادگان اسماعیل و ابراهیم شهرستان فراهان دراستان مرکزی به پایان رسید.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4072120/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86