پایان مرمت سرای گلشن بازار اراک


عملیات مرمت سرای گلشن بازار اراک پایان یافت.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4072325/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9