پایان هیاهو درباره بافت تاریخی شیراز


شیراز – ایرنا – محله لب آب در بافت تاریخی شیراز روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ میزبان متولیان، فعالان میراث فرهنگی و اهالی رسانه بود؛ بازدیدی که با هدف بررسی ابهامات و ادعاها درباره تخریب این منطقه صورت گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031791/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2