پایتخت‌های گردشگری منطقه اکو در سال ٢٠٢۴ و ٢٠٢۵ انتخاب شدند


تهران- ایرنا- «شهر سبز» ازبکستان و «ارزروم» ترکیه به ترتیب برای سال‌های ٢٠٢۴ و ٢٢۵ به عنوان پایتخت‌های گردشگری منطقه اکو برگزیده و معرفی شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970614/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%A2%D9%A0%D9%A2%DB%B4-%D9%88-%D9%A2%D9%A0%D9%A2%DB%B5-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF