پروازهای مشهد و تهران به دوشنبه افزایش یابد


تهران- ایرنا- مسئولان گردشگری تاجیکستان خواستار کاهش نرخ بلیت و تسهیل و افزایش تعداد پروازها از مشهد و تهران به دوشنبه پایتخت این کشور شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84937479/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF