پرونده ثبت جهانی منظر طبیعی تاریخی رامسر در احتضار


ساری- ایرنا- برای باغ ۳۳ هکتاری که عنصر کلیدی پرونده ثبت جهانی منظر طبیعی تاریخی رامسر به شمار می‌رود، ۲ دهه است که در روی یک پاشنه می‌چرخد. از یک سو بنا شدن سازه نیمه‌تمام مجتمع فرهنگی در عرصه این باغ و مداخله مستقیم شهری مانع به جریان افتادن پرونده ثبت جهانی است و از طرفی دیگر برخی فشارها و مداخلات سال‌ها است که اجازه باز شدن این گره را نمی‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85295075/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1