پنج رویداد بومی استان کردستان در تقویم رویدادهای کشور به ثبت رسيد


پنج پرونده از رویداد‌های فرهنگی و بومی شاخص استان کردستان در پنجمین نشست شورای ثبت رویداد‌های گردشگری کشور بررسی شدند که این اقدام ثبت دو رویداد در سطح بین‌المللی و سه رویداد در سطح ملی را در پی داشت.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4047624/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AF