پیش‌بینی آب و هوای اصفهان در ۲۴ ساعت آینده؛ امروز یکشنبه ۱۲ فروردینبه گزارش خبرگزاری ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر وزش باد / ‏‏ بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر وزش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر وزش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان‬‬‬‬ قسمتی ابری گاهی افزایش ابر اواسط روز وزش باد / ‏ ‏ بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ‬ ۴ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر اواسط روز وزش باد / بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر همراه با وزش باد / بیشینه: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه: ۶ درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان قسمتی ابری گاهی افزایش ابر همراه با وزش باد / ‏ بیشینه دما: ‬ ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/740706/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86