پیش‌بینی آب و هوای اصفهان در ۲۴ ساعت آینده؛ امروز جمعه ۷ اردیبهشت

دولت‌آباد: آسمان صاف قسمتی ابری گاهی وزش باد شدید / ‏ بیشینه دما: ‬ ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/748119/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA

خوانسار: آسمان صاف قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان صاف قسمتی ابری گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان صاف قسمتی ابری گاهی وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان صاف قسمتی ابری گاهی رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی گراد

مبارکه: آسمان صاف قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان صاف قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف قسمتی ابری گاهی وزش باد / ‏‏ بیشینه دما: ۲۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ‬ ۱۱ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، وضعیت هوای بعضی از شهرهای استان را تا ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

کاشان: آسمان‬‬‬‬ صاف کمی ابری گاهی وزش باد / ‏ ‏ بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ‬ ۱۴ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان صاف کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ سانتی‌گراد