پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده امروز ۳۰ آبان

مازندران: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش دما / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵- درجه سانتی‌گراد

ارومیه: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری همراه با غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف افزایش دما در بعضی ساعات وزش باد / ‏‬بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: صفر درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف گاهی وزش باد همراه با غبار محلی / ‏بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸‬ درجه سانتی‌گراد

خراسان جنوبی: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / ‬بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبار محلی / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان غبار صبحگاهی و هوا ناسالم برای گروه‌های حساس / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/621006/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B3%DB%B0-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

شیراز: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش باد / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف همراه با غبار محلی در بعضی ساعات هوا ناسالم برای گروه‌های حساس / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد