پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۶ آبان

اردستان: آسمان کمی ابری به تدریج افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان کمی ابری به تدریج افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان کمی ابری به تدریج افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی به تدریج افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی به تدریج افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان کمی ابری به تدریج افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان کمی ابری به تدریج افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی به تدریج افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/619973/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B6-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

شهرضا: آسمان کمی ابری به تدریج افزایش ابر و وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد