پیش‌بینی هوای استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۸ شهریور

خوانسار: آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی نیمه ابری / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی نیمه ابری / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی نیمه ابری / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی نیمه ابری / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی نیمه ابری / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی نیمه ابری / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی نیمه ابری / بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان کمی ابری و غبار صبحگاهی گاهی نیمه ابری / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/606257/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1