پیگیری استرداد آثار به فروش گذاشته شده ایران در حراجی های خارج از کشور


مدیرکل موزه‌ها به فروش برخی نسخه‌های خطی نفیس ایرانی در حراج‌های آثار هنری و تاریخی در اروپا، واکنش نشان داد و گفت: پیگیری‌های لازم برای بازگردان آن‌ها انجام خواهد شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4031336/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1