چالش های دیپلماسی آب حل شدنی است

مسائل کشور در حوزه آب‌های مرزی و منابع آبی مشترک، با حضور خبرگان حوزه هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب از وزارتخانه های نیرو، امورخارجه و انجمن هیدروپلیتیک ایران، در دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران بررسی شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3568128/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA