چشم امید کشاورزان به صرفه‌جویی همشهریان

چشم امید کشاورزان به صرفه‌جویی همشهریان
حسین وحیدا، رئیس هیئت‌مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان، در خصوص تاریخ رهاسازی آب سد زاینده‌رود گفت: رهاسازی آب سد قرار است پاییز اول (آبان‌ماه) اتفاق بیفتد اما با توجه وضعیت نامناسب سد زاینده‌رود، ممکن است تاریخ رهاسازی، یک هفته تا ۱۰ روز با تاریخ اعلام شده تفاوت داشته باشد.


منبع: https://www.imna.ir/news/613408/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86