کاخ گلستان در اربعین حسینی تعطیل است


مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان چهارشنبه ۱۵ شهریور بمناسبت اربعین حسینی تعطیل است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3968158/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA