کارآفرین صنایع‌دستی: زمینم را فروختم، دستگاه کاربافی خریدم


تهران- ایرنا- کارآفرین صنایع‌دستی گفت: زمین شخصی خودم را فروختم، دستگاه کاربافی و چرخ خیاطی و مواد اولیه خریدم. چند صد کارگاه کاربافی در خانه‌های مردم و شغل و درآمد ایجاد کردم، اما چون کارگاه چند متری به نام خودم ندارم به ما مجوز و وام نمی‌دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143293/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%85