کارخانه تاریخی «ریسباف» بطور رسمی به میراث فرهنگی اصفهان تحویل شد


اصفهان_ایرنا_معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: با مصوبه شورای تأمین استان، کارخانه «ریسباف» بطور رسمی به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تحویل شد تا در کوتاهترین زمان ممکن، درِ آن به روی مردم گشوده شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85325645/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84