کارکردهای آشکار و پنهان اربعین


تهران-ایرنا- نتایج برخی از مطالعات حاکی از این است که راهپیمایی اربعین دارای کارکردهایی مانند تقویت همبستگی اجتماعی، احیای ارزش‌های انسانی، احیای روحیه ایثار و شهادت و ظهور قدرت نرم شیعه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221584/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86