کارگاه آموزشی یکروزه برای کودکان تحت پوشش بهزیستی در پردیس برگزار شد


پردیس – ایرنا – رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر کارگاه آموزشی یکروزه در رشته سفالگری و چرم دوزی برای کودکان تحت پوشش بهزیستی برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85020413/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1