کثرت و قدمت کاروانسراها در کشور؛ گویای ضرورت احیای موقعیت راهبردی ایران


رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری گفت: قدمت و کثرت کاروانسراها گواهی بر این است که نیاکان ما به موقعیت راهبردی و ترانزیتی ایران اهمیت زیادی می‌دادند، ضرورتی که امروزه ما به درستی از آن استفاده نکرده‌ایم.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3982199/%DA%A9%D8%AB%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86