کدام آثار به مرحله نهایی جشنواره چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی راه یافتند؟


تهران- ایرنا- ۲۴ اثر مستند کوتاه، ۲۱ اثر مستند نیمه‌بلند و ۱۰ اثر مستند بلند و سینمایی ۸ گزارش تلویزیونی و ۲۳ فیلم کوتاه و نیمه‌بلند به بخش نهایی نخستین جشنواره تولیدات چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی راه یافتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030262/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87