کشف یک کارگاه زیرزمینی مومیایی در مصر


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3741756/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1