کلید بلدیه در دست شهروندان شیراز


شیراز-ایرنا-ساختمان بلدیه در مجاورت ارگ تاریخی کریمخان زند، پس از سالها که در اختیار مدیریت شهری شیراز قرار داشت، با مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز به موزه شهرداری و محلی برای بازدید مردم تبدیل خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974013/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2