کیش الگوی اجرای مجتمع های گردشگری ترکیبی انتخاب شده است


کیش – ایرنا – معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: مجتمع های گردشگری ترکیبی برای اولین بار در کشور به صورت الگو در جزیره کیش اجرا می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971210/%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA