گاهشمار تبری «لیلم»؛ فرهنگ، هنر، گردشگری و میراث مازندران در یک سالنامه


ساری – ایرنا – سالنامه تبری لیلم عنوان تازه‌ترین اثر منتشر شده توسط نشر نُت است که با نگاهی متفاوت و بومی برای تهیه و انتشار یک سالنامه کاربردی با داده‌های مرتبط با فرهنگ و هنر و گردشگری مازندران گردآوری شده و چندی پیش با حضور معاون رئیس‌جمهور رونمایی شد و مورد توجه وزیر میراث فرهنگی میز قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85407601/%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1