گردشگری مازندران قربانی پلاژهای دولتی


ساری- ایرنا- حدود ۱۰۰ پلاژ دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی که یک سوم ساحل مازندران در دریای خزر را به خود اختصاص دادند، اجرای طرح های گردشگری دریایی در این خطه شمال کشور را تا حد زیادی فاقد صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاران کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159093/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%98%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C