گشایش تالار یادمان امیرکبیر در کاخ گلستان

تالار یادمان امیرکبیر با حضور علی دارابی معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در عمارت الماس کاخ گلستان افتتاح شد. 


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3858354/%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86