گشایش نمایشگاه دائمی موزه‌ها و مرکز اسناد نفت در تهران


تهران – ایرنا – نمایشگاه دائمی مدیریت موزه‌ها و مرکز اسناد صنعت نفت در محل ساختمان مرکزی هفدهم وزارت نفت در تهران آغاز به‌کار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050992/%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86