۱۰ میلیارد تومان برای ترمیم آب انبارهای کاشان پیش بینی شده است


کاشان – ایرنا – رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان گفت: مرمت آب انبارهای کاشان طی سال های گذشته مغفول مانده که امسال برای نخستین بار مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای ترمیم آنها، در بودجه این اداره پیش بینی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075410/%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA